DB2019. 11. 5. 19:18

https://github.com/dbcli


dbcli
Better CLIs for Databases

 

 

반응형

'DB' 카테고리의 다른 글

SQLCIPHER  (0) 2020.01.28
DBCLI  (0) 2019.11.05
MongoDB Standardalone (uniform server)  (0) 2012.03.06
couchdb/couchbase & mongodb ...  (0) 2011.08.04
Membase 서버의 기본 네트워크 소켓 포트  (0) 2011.07.19
멤베이스 설치/빌드하기 (Install/Build Membase)  (1) 2011.07.10
Posted by Jay Two

댓글을 달아 주세요